Tutkimus

Tutkimus

Sivustolla esitellään suomalaisia aihealueen tutkimuksia ja asiantuntija-artikkeleita. Osasta tutkimuksia on luettavissa tutkijan laatima tiivistelmä tai kuvaus siitä, mitä tutkimustulokset merkitsevät. Päivitämme listaa saadessamme uutta tietoa.Lähetä tieto listasta puuttuvasta artikkelista, niin liitämme sen listaan: maarit.huuska@seta.fi.

Aarnipuu Tiia ( 2006). Ei ole miestä eikä naista. Seta- julkaisuja. Perustuu uskontotieteen pro graduun, Helsingin yliopisto.

Aarnipuu Tiia (2007 ). ”Isämäinen äiti ja äitimäinen isä” – havaintoja transvanhemmista asiakkaina. Teoksessa Kuosmanen & Jämsä (toim.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. SEIS – Suomi eteenpäin ilman syrjintää julkaisu, Työministeriö, Edita Prima Oy.

Aarnipuu Tiia (2008). Trans – sukupuolen muunnelmia. Like. Ensimmäinen suomenkielinen tietokirja, joka esittelee transihmisyyttä historian eri aikakausina ja nykyhetken Euroopassa sekä uskonnossa ja taiteessa, kuvaa myös sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilannetta.

Alanko Antti & Kalle Achté (1971). Transsexualism. Psychiatria Fennica 26: 2098-2108

Alanko Antti & Kalle Achté (1971). Transseksuaalisuus. Suomen Lääkärilehti 345-358.

Alanko Katarina et al ( in press(a)).Common Genetic Effects on Gender Atypical Behavior in Childhood and Sexual Orientation in Adulthood: A Study of Finnish Twins. Archives of Sexual Behavior.

Alanko Katarina et al ( in press(b)). Psychiatric Symptoms and Sexual Orientation in Light Of Childhood Gender Atypical Behavior and Parental Relations. Journal of Sex Research.

SUOMENKIELISET TIIVISTELMÄT ALANGON & kump. artikkeleista.

Bremer Pikkoliisa (1988) Transseksuaalisuus. Teoksessa Kontula et al (toim.) Tietoiseksi, tietoa ja näkemyksiä seksuaalipolitiikasta, Gaudeamus, 129-134.

Bedford, Tim, Lehto, Juhani E., Lehtoranta, Tanja, Vilkka, Hanna & Lehtonen, Jukka 2011 Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus – uusi haaste opettajille ja opettajankoulutukselle Teoksessa Lehtonen, Jukka toim. Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –projektin julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopisto, 146-155.

Hannuksela Nina ja Outi Tölli (1998). Sukupuoleen selviytyminen: seitsemän suomalaista transseksuaalia. Raportteja 224. Stakes.

Hekanaho Pia Livia (2006) Yhden äänen muotokuvia: Queer-luentoja Marguerite Yourcenarin teoksista, kirjallisuustieteen väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Hellsten Ava ( 2006). Elämä uusiksi: transseksuaalin elämän rakentuminen ja identiteetin muotoutuminen. Julkaisematon kasvatustieteen pro gradu, Helsingin yliopisto.

Hiltunen, Rainer & Lehtonen, Jukka 1998 Selvitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen  ihmisoikeustilanteesta. Raportti Ulkoasiainministeriön Kansainväliselle ihmisoikeusasiain neuvottelukunnalle. www.seta.fi/iotilanne/ 12s.

Huuska Maarit(1998). Transseksuaalisen sukupuoli-identiteetin rakentuminen. Tutkimuksia A 30. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. Sosiologian pro gradu.

Huuska Maarit ( 2002 ) Transihmiset – sukupuoleltaan moninaiset työelämässä. Teoksessa Lehtonen (toim.). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Stakes, 31-40.

Huuska Maarit ( 2003). Sukupuolen monimuotoisuus. Minna-tietokanta. Miten eri tavoin fyysinen sukupuoli ja sukupuolen kokeminen voi varioida ihmisillä.

Huuska Maarit(2008a). Sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen terveyspalveluissa. Terveydenhoitaja 7.

Huuska Maarit (2008b). Intersukupuolisuus ja transihmisyys sekäIntersukupuolisten ja transihmisten kohtaaminen.Teoksessa Juha Jämsä (toim.) Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. PS-Kustannus.

Huuska Maarit (2011). Sukupuolen moninaisuuden ammatillinen kohtaaminen. Teoksessa Liisa Tuovinen, Olli Stålström, Jussi Nissinen ja Jorma Hentilä (toim.) Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Gaudeamus.

Maarit Huuska (2013). Mummi, olenko minä ihminen – tarinat translapsista. SQS Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti Vol 7 Nro 1–2, 50-58. (2013): Transtutkimuksen teemanumero

Maarit Huuska (2016). Täydentäviä näkökulmia transnuorten seksuaaliterveyteen ja hyvinvointiin. Seksologinen aikakauskirja 2(1), 17-25

Jokinen Arto (2001). Näin tehdään nainen: miesten ristiinpukeutuminen. Teoksessa Minna Nikunen, Tuula Gordon, Sanna Kivimäki ja Riitta Pirinen (toim.). Nainen/Naiseus/Naisellisuus (2001). Tampere University Press, Tampere, s. 191&endash;212.

Juvonen Tuula (2002). Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia.

Karvinen Marita (2005-2006). Nainen, mies ja moni muu: sukupuolien kulttuurinen rakentuminen. Seksuaalineuvoja koulutuksen lopputyö. www.transtukipiste.fi.

Karanki Antti (2008). Perusterveydenhuollon tehtävät sukupuolen korjaushoidossa. Teoksessa Juha Jämsä (toim.) Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. PS-Kustannus.

Kuhlefelt Eva (2007). Hagar Olsson – maskuliinisuus, modernismi ja feministinen tietoisuus. Teoksessa Mustola & Pakkanen (toim.) Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Like, 242-245.

Lehtonen, Jukka & Nissinen, Jussi 1997 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjärjestöt Suomessa. Teoksessa Lehtonen & Nissinen & Socada (toim.): Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Helsinki: Edita. 207-211.

Lehtonen, Jukka & Nissinen, Jussi & Socada, Maria (toim.) 1997 Hetero-olettamuksesta  moninaisuuteen – lesbot, homot, bi- ja trans-ihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina. Helsinki: Edita.

Lehtonen, Jukka 2000 Ei-heteroseksuaaliset ja transsukupuoliset ihmiset Suomessa. Teoksessa Kontula, Osmo & Lottes, Ilsa (toim.) Seksuaaliterveys Suomessa. Helsinki: Tammi. 282-292.

Lehtonen, Jukka 2000 Non-Heterosexual and Transgendered People in Finland. In Lottes, Ilsa & Kontula, Osmo (eds.) New Views on Sexual Health. The Case of Finland. Helsinki: The Population Research Institute. 280-289.

 Lehtonen, Jukka 2002 Työntekijöiden moninaisuus ja työelämän heteronormatiivisuus. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Helsinki: Stakes.

Lehtonen Jukka (2003). Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsinki: Yliopistopaino ja Nuorisotutkimusverkosto.

Lehtonen, Jukka 2003 Heteronormatiivisuus ja nimittely – opiskelijoiden sukupuolien ja seksuaalisuuksien rajojen rakentamista. Teoksessa Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Niina (toim.) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulu: Oulun Yliopistopaino.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) 2004 ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Helsinki: Työministeriö.

Lehtonen, Jukka 2004 Heteronormatiivisuus ja sukupuolityylit työelämässä – Näkökulmana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemukset. Teoksessa Toiviainen, Hanna & Väänänen, Tuula & Hemminki, Elina (toim.): Ulkonäkö, työelämä, terveys. Aiheita 20. Helsinki: STAKES. 41-47.

Lehtonen, Jukka 2004 A Job that Needs to Be Done: Trade Organisations and Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour. 85-98.

Lehtonen, Jukka (2004) Työ tekijäänsä odottaa: ammattijärjestöt ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö. 78-91.

Lehtonen, Jukka (2004) Sukupuolivähemmistöt ja ammatinvalinta. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö.169-180.

Lehtonen, Jukka 2004 Trans People and Their Occupational Choices. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour. 181-192.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati 2004 Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus työssä – tutkimuksen tausta ja keskeiset käsitteet. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö. 18-24.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati 2004 Sexual and Gender Diversity in Working Life – Background and Key Concepts. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour. 18-25.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati 2004 Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus voimavaraksi. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö. 240-251.

Lehtonen, Jukka 2005 Näkymättömästä vähemmistöstä kansalaisiksi oikeuksineen: Tutkimuksia lesbojen, homojen, bi- ja trans-ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta. Nettilehti Sysäys. Helsinki: Työministeriö. 4-6. www.join.fi/seis/lehti.shtml

Lehtonen, Jukka 2006 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa. Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi. Helsinki: Työministeriö.

Lehtonen, Jukka 2007 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaaliterveyttä edistetään. Seksuaaliterveys-tiedote, 2, 6–9.

Lehtonen, Jukka (2007) Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvä syrjintä. Teoksessa Lepola, Outi & Villa, Susan toim. Syrjintä Suomessa 2006. Helsinki: Ihmisoikeusliitto, 18–65.

Lehtonen, Jukka 2007 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, väkivalta ja poliisin toimet. Helsinki: Minna-portaali [www.minna.fi].

Lehtonen, Jukka (2009) Sukupuolimoninaiset ei-heteroseksuaaliset työntekijät. Naistutkimus, 22 (4): 61-64.

Lehtonen, Jukka (2012) Gender Awareness in Research on Teacher Education in Finland. In Tolonen, Tarja, Palmu, Tarja, Lappalainen, Sirpa & Kurki, Tuuli (eds.) Cultural Practices and Transitions in Education. London: The Tufnell Press, 226-239.

Lehtonen, Jukka 2012 Moninaisuus ja normatiivisuus haasteina – ei-heteroseksuaaliset ja trans-nuoret ammatillisissa oppilaitoksissa. Teoksessa Bildjuschkin, Katriina & Ruuhilahti, Susanna (toim.) HOT, huolehdi, ohjaa, tue. Puheenvuoroja seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Turku: Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, 262-290.

Lehtonen, Jukka 2012 Yoqyakarta Principles – For the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People. In Meiners, Erica R. & Quinn, Therese (eds.) Sexualities in Education: A Reader. New York: Peter Lang, 284.

Lehtonen, Jukka (2014) Sukupuolittuneita valintoja? Ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret koulutuksessa Sukupuolentutkimus, 27(4), 67-71.

Lehtonen, Jukka (2014) Sukupuolivähemmistöt koulussa – moninaisia tarinoita ja haastavia tutkimusvalintoja? Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehti,1-2/2013, 42-49.

Lehtonen, Jukka (2014) Ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten kokemukset työelämästä. Työelämäntutkimus –lehti, 12(3), 285-291.

Lehtonen, Jukka 2015 Vastaus epäkorrektiin väitteeseen: Sukupuolineutraalit liikuntatunnit ovat haitallisia. Ylioppilaslehti 7/2015, 18.

Lehtonen, Jukka (2015) Going in `the men’s school´? Non-heterosexual and transgender youth choosing military service in Finland. Men, Masculinities and Young People: North-South Dialogues, special issue edited by J. Hearn, K. Ratele and T. Shefer, NORMA: The International Journal for Masculinity Studies, Vol. 10(2), 2015, 117-135.

Lehtonen, Jukka (2016) Experiences of Non-Heterosexual and Trans Youth on Career Choice and in the Workplace. In Köllen, Thomas (Ed.) Sexual Orientation and Transgender Issues in Organizations: Global Perspectives on LGBT Workforce Diversity. Springer, 289-306.

Leino, Unni (2016). Conceptualizing Sex, Gender, and Trans: An Anglo-Finnish Perspective. TSQ: Transgender Studies Quarterly 3(3–4):448–461. http://tsq.dukejournals.org/content/3/3-4/448.abstract

Lehtonen, Jukka (2016) Sateenkaaren väreissä – suuryritysten vastuu yhdenvertaisuudesta. Tutkijablogi WeAll-hankkeen sivuilla. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://weallfinland.fi/fi/2016/09/sateenkaaren-vareissa-suuryritysten-vastuu-yhdenvertaisuudesta/

 Lehtonen, Jukka (2016) In the colours of the rainbow – Corporate Responsibility on Equality. Researcher blog at website of WeAll project. Helsinki: University of Helsinki. http://weallfinland.fi/en/2016/09/in-the-colours-of-the-rainbow-corporate-responsibility-on-equality-2/

Lehtonen, Jukka 2016 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus osana laaja-alaista seksuaalikasvatusta ja heteronormatiivisuuden purkamista. Teoksessa Bildjuschkin, Katriina toim. Seksuaalikasvatuksen tueksi. Työpaperi 35/2015. Helsinki: THL, 104-115.

 

Leinonen, E-K. (2003). Elämä transvestiittina – osa-aikatytön ulostuloprosessi. Valtiotieteen pro gradu -tutkielma.

Leinonen, E-K. (2005). Transvestisuus perheessä. Opinnäytetyö. Ylempi amk-tutkinto. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu: sosiaali- ja terveysala.

Leinonen, E-K. (2006). Transvestisuus. Teoksessa D. Apter & L.Väisälä & K. Kaimola K. (toim.), Seksuaalisuus (s. 157-163). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Mustola Kati ( 2007 ) Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajanvartijoita ja rajan ylittäjiä. Teoksessa Mustola & Pakkanen (toim.) Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Like.

Lydecken Kivi (1988) Kuka on transseksuaali? Teoksessa Kontula et al (toim.) Tietoiseksi, tietoa ja näkemyksiä seksuaalipolitiikasta, Gaudeamus, 129-134.

Mattila Aino (2005). Transseksuaalisuus – Äärimmäinen ristiriita identiteetin ja ruumiin välillä. Työterveyslääkäri 1, 60-64.

 Mattila Aino (2008). Sukupuolen korjaushoidot kohentavat potilaan psykososiaalista toimintakykyä. Suomen lääkärilehti 3, 163-168

Mustanoja Maria( 2007). Pojat ovat poikia, vai ovatko. Lasten sukupuolen moninaisuus äitiensä kertomana. Kasvatustieteen pro gradu. Lapin korkeakoulu.

Pimenoff Veronica (1993). Transseksuaalisuus. Duodecim 109, 368-375.

Pimenoff Veronica ( 1994). Mahdollisuus on tuonut oikeuden toteuttaa haluaan vaikka ympäristö hankalasti hämmentyy.Kulttuurivihkot.

Pimenoff Veronica (1998). Transseksuaalisuuden diagnoosi ja hoito rakentuu potilaan ja lääkärin yhteistyöllä. Katsausartikkeli. Suomen lääkärilehti 14, 1657-1659.

Pimenoff, Veronica (2006a). Transsukupuolisuus. Teoksessa D. Apter, L.Väisälä & K. Kaimola (toim.), Seksuaalisuus (s.164-172). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Artikkelissa käsitellään myös lapsen ja nuoren kokemaa sukupuoliristiriitaa psykiatrisesta näkökulmasta.

Pimenoff Veronica (2006b). On the Care of Transsexuals inFinland. International Journal of Transgenderism.

Pimenoff Veronica (2008). Geschlechtsumwandlung in Finnland 1970-2002. Eine historische und empirische Studie zu Geschlechtsumwandlungen unter den Regelungen des Kastrationsgesetzes bis zur Einführung des finnischen Transsexuellengesetzes. Ulm. http://vts. uni- ulm. de/docs/2008/6433/vts_6433_8690. pdf

Rastas, Merja (1992). Oikeus oman identiteetin mukaiseen elämään. Tutkimus transseksuaalien elämästä ja asemasta Suomessa. Sosiaali- ja terveyshallitus.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio (2000). Transseksuaalien aseman kehittämistyöryhmän muistio.

(Stakesin) Transseksuaalien hoito- ja tukipalvelujen kehittämistyöryhmä (1994).

Sipilä Petri (1998). Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka: onko sukupuoli oikein? Gaudeamus.

Sandnabba & Ahlberg (1999). Parents´attitudes and expectations about children´s cross-gender behaviour. Sex Roles 40, 249-263.

Suhonen M. (2007). Transsukupuolisuuden näkymätön historia. Teoksessa Mustola. K & Pakkanen J: (Toim.). Sateenkaari-Suomi: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa, 53-65. Like.

Sami Suhonen (2014) Sukupuolivähemmistölapset ja -nuoret kaksinapaisessa maailmassa.
Teoksessa

 

Taavetti, Riikka (2015) ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 81. Hybridit & Seta, Seta-julkaisuja 24.

Tiitinen Aila, Suominen Sinikka ja Holi Matti (2003). Transseksuaalien hoito. Duodecim 119, 2045-50.

Toivonen Eeva-Kaisa (1997). Transihmisten arki. Teoksessa Jukka Lehtonen, Jussi Nissinen ja Maria Socada (toim.). Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen: lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina.

Uimonen Minna (2000). XYZ – a case of contrary sexual feeling in 1882 Finland. Teoksessa Tedebrand L. (toim.). Sex, State and Society: Comparative Perspectives on the History of Sexuality. Almqvist & Wiksell International. Umeå.

Viitala Kukka-Maaria (1999). Genderoitu yhteiskunta: Näkemyksiä sukupuoleen, identiteettiin ja transseksuaalisuuteen. Julkaisematon kulttuuriantropologian pro gradu, Helsingin yliopisto.

Vilkka Hanna (2006). Keho: Omaa sukupuolta koskevan tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla. Sosiologian väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Wickman Jan (2001). Transgender Politics. The Construction of Binary Gender in the Finnish Transgender Community. Åbo Akademi University Press. Sosiologian väitöskirja.

 

 

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design