Transvestisuus

On väitetty, että jokaisella ihmisellä on vaihtelevan asteisesti sekä miehisiä että naisellisia elementtejä psyykessään. (1,2) 3)

Transvestiitti on mies tai nainen, jolla on mahdollisuus sisäisesti eläytyä kumpaankin sukupuoleen ja tarve ilmentää naisellista ja miehistä puolta itsessään vaihdellen.

Transvestisuus alkaa yleensä lapsuudessa tai varhaisessa murrosiässä ja usein jo alle kouluikäisillä on kokemuksia ja leikkejä, jotka liittyvät mielikuviin itsestä toisen sukupuolen hahmossa.

Tutkimusten mukaan transvestiittimiehet eroavat vain vähän persoonallisuuden piirteiltään tai elämäntilanteeltaan ikäisistään miehistä. Transvestiittimiehillä on todettu keskimääräistä enemmän introverttiutta, ujoutta ja herkkyyttä sekä androgyniaa: heissä on sekä miehisinä että naisellisina pidettyjä luonteenpiirteitä ja käyttäytymistapoja. On joitakin viitteitä siitä, että heillä olisi tavallista enemmän valmiuksia metakognitioon. Metakognitio tarkoittaa, että yksilö pystyy havainnoimaan omaa ajatteluaan ja tietoisuuteensa sisältöä ja hänellä on kykyä oivaltaa, mitä toinen henkilö ajattelee tai tuntee. (4)

Tavallisimmin he ovat heteroseksuaalisia, naimisissa ja isiä.

Transvestisuutta on aiemmin pyritty selittämään samankaltaisilla patologisoivilla oletuksilla perhedynamiikan aiheuttamasta kehityshäiriöstä kuin homoseksuaalisuutta ja seksuaalisilla motiiveilla (5,6,7). Nämä selitysmallit ovat menettäneet tieteellisen uskottavuutensa. Nykyisin vahva käsitys on, että kyse on yksilön persoonan erilaisten puolien ilmaisusta erillisten roolien ja minätilojen avulla (4, 8). On mahdollista, että transvestisuus on yksi tapa selvitä sukupuoliepätyypillisenä ihmisenä kahden sukupuolen kulttuurissa.

Transvestisuus on ihmisillä monimuotoista ja voi kehittyä eri tavoin ja palvella erilaisia psykologisia ja sosiaalisia tehtäviä. (4). Transvestisuuteen voi liittyä esimerkiksi seuraavanlaisia merkityksiä:

  • Miehiseen ja naiselliseen rooli-identiteettiin liittyy erilaista kokemusmaailmaa, jolloin miesminän ja naisminän vuorottelulla yksilö voi toteuttaa erilaisia puolia itsessään.
  • Transvestiittimies voi naisrooliin asettautumalla kokea vapaammin ja vahvemmin niitä tunteita ja olotiloja, joita hän pitää naisille kuuluvina.
  • Ujoilla nuorilla sisäinen tyttö voi edustaa jonkin kehitysvaiheen ajan kuvitteellista tyttöystävää eroottisissa fantasioissa.
  • Osalla on kokemuksia, miten vaihdellessaan mies- ja naisidentifikaatiotaan, he samalla tulevat tietoisemmiksi ”puhtaasta tietoisuuden tilasta”, samaan tapaan kuin meditaatiossa on mahdollista. Tähän liittyy syvää rentoutumisen tunnetta.
  • Transvestiitti mies tai nainen luo vaihtoehtoista itseä tai uutta minäkuvaa tämän toista sukupuolta olevan rooliminän avulla.
  • Naisrooliin eläytyminen voi olla osa miehen seksuaalista skeemaa, jonka avulla hän voi virittäytyä seksuaalisesti, kokea mielihyvää ja olla aistillisempi kuin hänelle olisi mahdollista miesroolissa.
  • Eletään unelmien ja mielikuvien tasolla omaa toivetta olla toista sukupuolta.

Voimavarana transvestisuus voi toimia siten, että se tuo yksilön elämään mielihyvää, rentoutumismahdollisuuksia, purkaa stressiä, tuo mahdollisuuksia leikkiin ja luovuuteen sekä oman persoonan laajempaan itseilmaisuun. Monille transvestiiteille oman transvestisuuden hyväksyminen on kuitenkin ollut haastava prosessi ja yksilötasolla erilaisuuden kokemukseen on voinut liittyä stressiä, stigmavaikutuksia ja perhekonflikteja ulostulovaiheessa

Transvestisuuteen liittyvät merkitykset ovat yksilöllisiä. On väärin olettaa tietävänsä kysymättä, mitä transvestisuus toiselle merkitsee.

1. Carl Jungin tuotanto (animus/anima) (esim. teos ”Aion”)
2. Dimen M.(1991). Deconstructing difference: Gender, splitting, and transitional space . Psychoanalytic Dialogues, Volume 1, Issue 3 1991 , pages 335 – 352.
3. Harris A. (2008). Gender at Soft Assembly. Routledge.
4. Larsson S. (1997)Det andra jaget vid manlig transvestism, 51-54. psykologian väitöskirja Upsalan yliopistosta
5. Leinonen E-K (2003)Elämä transvestiittina – osa-aikatytön ulostuloprosessi.
Valtiontieteen pro gradu -tutkielma.
6. Drescher (2010). Queer Diagnosis: Parallels and Contrast in the history on homosexuality, Gender Variance, and the Diagnostics and Statistical Manual Arc Sex Behav 39, 427-460.5.
7. Kerosuo M. (1997).Explanations for Cross Dressing in male transvestites and transgenderists. Psykologian pro gradu -tutkielma, Åbo Akademi.
8. Docter Transvestism: a survey of 1032 cross-dressers. Arch Sex Behav 1997 Dec 26(6)

Lisätietoa:

Yhteisö: Transvestiittiyhdistys Dreamwear Club

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design