Lait ja asetukset

Suomessa juridista sukupuolen vahvistamista säätelee tämä laki ja lääketieteellistä sukupuolen korjaushoitoa asetus.

Säädöskokoelma N:o 563/ 2002 

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2002

Laki

transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vahvistamisedellytykset

Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän:

1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;

2) on täysi-ikäinen;

3) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

2 §

Viranomaiset

Sukupuolen vahvistaa henkilön itsensä allekirjoittamasta hakemuksesta maistraatti, jonka alueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, tai jos henkilöllä ei ole kotikuntaa tai väestökirjanpitokuntaa Suomessa, Helsingin maistraatti. Kun maistraatti on vahvistanut henkilön sukupuolen 1 §:n mukaisesti, maistraatin on välittömästi tehtävä merkintä vahvistetusta sukupuolesta väestötietojärjestelmään.

Mitä tässä säädetään maistraatista, koskee Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitusta.

3 §

Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta tässä laissa tarkoitettuun päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

4 §

Vahvistamisen oikeusvaikutukset

Tämän lain mukaisesti vahvistettua sukupuolta on pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä.

5 §

Valtuutussäännös

Edellä 1 §:ssä tarkoitetusta lääketieteellisestä selvityksestä sekä sukupuolen muuttamiseen tähtäävän lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö voi lisäksi antaa mainituista asioista tarkempia ohjeita.

6 §

Ulkomaisen päätöksen tunnustaminen

Jos henkilö on vieraassa valtiossa vahvistettu lainvoimaisella päätöksellä kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on Suomen väestötietojärjestelmään merkitty, päätöstä on pidettävä Suomessa pätevänä ilman eri vahvistusta, jos päätöstä tehtäessä henkilö oli sen valtion kansalainen tai hänellä oli asuinpaikka siinä valtiossa, jossa päätös tehtiin.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 56/2001
StVM 7/2002
EV 49/2002

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

 

 

Tasa-arvolaki
Vuoden 2015 alussa tasa-arvolaki muuttui sukupuolivähemmistöjen kannalta positiiviseen suuntaan. Lain tarkoituksena on nyt paitsi estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Aikaisemmin ainakin tasa-arvovaltuutettu tulkitsi lakia niin, että se suojelisi sukupuolivähemmistöjä, mutta enää tähän ei tarvita tulkintaa. Oppilaitosten velvollisuus tehdä tasa-arvosuunnitelma koskee nyt myös perusopetusta antaviin oppilaitoksiin. Laki sisältää sekä syrjinnän kiellon että tasa-arvon edistämisvelvollisuuden.
Lain ulkopuolelle jää uskonnonharjoitus ja ihmisten yksityiselämä.
Laki kokonaisuudessaan

 

Yhdenvertaisuuslaki
Myös yhdenvertaisuuslaki uudistui vuoden 2015 alusta lähtien. Jatkossa lakia sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan. Lainmuutos parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslaki mukaan kiellettyä on ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuva välitön ja välillinen syrjintä, häirintä ja ohje tai käsky syrjiä.
Lain ulkopuolelle jää uskonnonharjoitus ja yksityiselämä.
Laki kokonaisuudessaan

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design