Intersukupuolisuus

Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisellä on sekä tyttö- että poikatyypillistä kehollisuutta. Sivusto tarjoaa perustietoa intersukupuolisuudesta ja näkökulmia intersukupuolisuuden kohtaamiseen omassa perhe- ja lähipiirissä tai ammattiauttajana.

Kaikissa kulttuureissa kaikkina historiallisina aikoina on syntynyt lapsia, joiden sukupuolta on vaikea määritellä. Kyse on intersukupuolisuudesta. Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus huomataan usein heti lapsen synnyttyä tai tila saattaa löytyä myöhemmin, lapsen kasvun ja kehityksen aikana. Kulttuurissamme intersukupuolinen lapsi kasvatetaan yleensä tyttönä tai poikana. Intersukupuolinen voi kokea sukupuolensa monin eri tavoin, usein kuten muut naiset ja miehet.

Lääketieteen lisensiaatti ja lastenkirurgi Mika Venhola kuvaa artikkelissaan 2001 [pdf] perusteellisesti ja selkeästi, millaisia intersukupuolisia tiloja on olemassa, miksi ja mitä tyypillisiä piirteitä niihin liittyy sekä kuvaa intersukupuolisuudesta käytyä eettistä keskustelua.

Länsimaissa on nykyisin olemassa kaksi erilaista näkemystä siitä, mitä intersukupuolisuus on. Intersukupuolisia tiloja voidaan pitää joko sukupuolen kehityksen häiriöinä tai sukupuolen kehityksen, anatomian ja fysiologian luonnollisena vaihteluna ihmisillä. Jälkimmäinen käsitys on vahvistumassa.

Terveysalalla käydään ammatillista ja eettistä keskustelua siitä, mikä on oikea tapa kohdata intersukupuolisuus. Lapsia on hoidettu niin, että ensin on varmistettu diagnoosi ja se, että lapsella ei ole hengen vaaraa.Lapsen sukupuolipiirteet on arvioitu ja lääkärit ovat perheen kanssa keskustellen tehneet ehdotuksen, että lasta hoidetaan vahvistaen hormonaalisesti ja kirurgisesti joko tyttö- tai poikatyypillisiä piirteitä. Yhteiskunnassamme jokainen ihminen on määriteltävä joko mies- tai naissukupuoleen kuuluvaksi, esimerkiksi annettava nimi ja sukupuolen paljastava henkilötunnus. Intersukupuolinen lapsi on kasvatettu tytöksi tai pojaksi ja he ovat saaneet hyvin vaihdellen tietoa omasta tilanteestaan, aiemmat sukupolvet hyvin niukasti ja uudemmat sukupolvet enemmän tietoa diagnoosistaan ja hoidostaan. Tämä tapa on nyt muuttumassa, koska Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on keväällä 2016 suositellut, että lapsen itsemäärämisoikeutta omaan kehoonsa ja sukupuoleensa vahvistetaan hoidossa.

”Ulkonäköä muokkaavat toimenpiteet eivät muuta suoraviivaisesti henkilön kuvaa itsestään ja sukupuolestaan. Ne eivät ole lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömiä, vaan voivat päinvastoin saada lapsen tuntemaan itsensä vialliseksi ja riittämättömäksi ja aiheuttaa häpeää, kuten aikuistuneet intersukupuoliset henkilöt ovat omaa lapsuuttaan kuvanneet”, ETENE toteaa kannanotossaan 2016.

ETENE suosittaa, ettei ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavia toimenpiteitä toteuteta ennen kuin lapsi itse voi määritellä sukupuolensa. Rakennepoikkeavuudet, joilla on vaikutusta lapsen terveyteen, on korjattava ajallaan. ETENE suosittaa myös monipuolisen tiedon lisäämistä intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta sekä vanhemmille, sote-alan ammattilaisille, varhaiskasvattajille, kouluihin, urheiluseuroille, seurakunnille ja kansalaisjärjestöille ja kaikille lasten parissa toimiville yhteisöille. Neuvottelukunta myös suosittaa, että henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuutta arvioidaan, sillä henkilön tunnistaminen mieheksi tai naiseksi on useimmiten tarpeetonta.”Silloin, kun sukupuolella on merkitystä, sitä koskeva identifiointi voidaan toteuttaa muutenkin kuin henkilötunnuksella”, kannanotossa sanotaan. Lue lisää Etenen kannanotosta ja raportista koskien intersukupuolisuutta.

Hoitomuotojen ja niiden kritiikin taustalla on kehityspsykologisia näkemyksiä. Intersukupuolisuuden sukupuolta normalisoivan hoitomuodon syntyessä 1950-luvulla ajatus oli, että lapsi tarvitsee yksiselitteisen tytön tai pojan kehon. Oletettiin, että tavallisen näköinen keho mahdollistaa sukupuoli-identiteetin synnyn, pysyvyyden ja normaalin seksuaalisen kehityksen. Hoitomuotoa kehiteltäessä normaali seksuaalisuus on tarkoittanut heteroseksuaalisuutta ja lisääntymiskykyä. Kehityspsykologinen ajattelu on muuttunut 50-luvulta monella tavalla. Miten perinteisen hoitomuodon kehityspsykologinen tausta-ajattelu on tieteellisesti vanhentunut? Onko lapsen anatomia korostunut liikaa muiden tärkeiden kehityspsykologisten huolien ja kysymysten kustannuksella? Aheesta lisää Maarit Huuskan psykologian essee Kehityspsykologisia näkökulmia intersukupuolisuuteen 2009 [pdf].

Tutustu Jani Tiirikaisen sosiaalietiikan pro graduun ”Sukupuolen tuottaminen lääketieteessä: intersukupuolisuus lääketieteen etiikan ongelmana”. Lue suomenkielinen tiivistelmä kanadalaisesta humanistisen tiedekunnan väitöskirjatyöstä ”Doctor will fix everything – Intersexuality on Contemporary Culture”, jonka on kirjoittanut intersukupuolinen tutkija Michelle Morgan LeHayes Holmes.

Suomi on nyt liittymässä maihin, kuten kuten Saksa, Britannia ja Yhdysvallat, joissa varhaista kirurgiaa sukuelinten normalisoimiseksi ei enää suositella. Tilalle on kehitetty uudenlaisia kliinisiä käytäntöjä ja suosituksia. Täällä esimerkki uusista suosituksista Yhdysvalloista.

Ryhmä psykiatreja LGBT Issues Committee of the Group for the Advancement of Psychiatry (GAP) Yhdysvalloissa on koonnut keskeistä tietoa ammattiauttajille intersukupuolisuudesta näille sivuille.

Intersukupuolisen lapsen syntymä on valtavan suuri asia koko perheelle ja lähipiirille. The Intersex Society of North America ISNA on tuottanut oppaan vanhemmille (englanninkielinen). Opas on useita vuosia vanha ja siinä voi olla myös vanhentunutta tietoa, mutta siinä on myös paljon edelleen ajankohtaisia vinkkejä ja näkökulmia.

Ensimmäisiä intersukupuolisten ihmisoikeusjärjestöjä oli ISNA Yhdysvalloissa. ISNA:n tavoitteet ja näkökulmat olivat:

  • Intersukupuolisuudessa on enemmän kyse stigmasta ja emotionaalisesta traumasta kun sukupuolesta.
  • Vanhempien hätää ei tule hoitaa lapsen kirurgialla.
  • Saatavilla oleva mielenterveyden ammattilaisten tuki lapsille ja perheille on tärkeää.
  • Hyvää lääketiedettä on rehellinen ja mitään salaamaton selonteko lapsen tilanteesta.
  • Jokainen lapsi olisi määriteltävä tytöksi tai pojaksi – kuitenkin ilman varhaista kirurgiaa.

Samaan aikaan Brittiläiset intersukupuolisten järjestön UKIAn tavoitteet:

  • Kouluttaa, tiedottaa ja kampanjoida, jotta intersukupuolisiin tiloihin liittyvä häpeä, salailu, sosiaaliset ennakkoluulot, tietämättömyys ja stigmatisointi päättyvät.
  • Vastustaa hoitomuotoja ja leikkauksia, joilla intersukupuoliset ihmiset pakotetaan mukautumaan fyysisesti kulttuuriseen käsitykseen normaalisuudesta.
  • Vastustaa yleistä käytäntöä, että intersukupuolisille itselleen annetaan niukasti tietoa heidän tilastaan.

Nykyään intersukupuoliset aktivistit kannattavat, että kunnioitetaan kaikkien intersukupuolisten ihmisten sukupuoli-identiteettiä – silloin kuin se on tyttö/nainen, poika/mies tai intersukupuolinen tai jotain muuta.

USA:ssa toimii sukupuolen anatomialta varioivien lasten kansalaisoikeuksia edistävä Advocates for Informed Choice (AIC). Siihen kuuluu juristeja, terveysalan ammattilaisia ja ihmisiä, joilla on itsellään intersukupuolinen tila. He tarjoavat koulutusta ja konsultaatiota lääkäreille intersukupuolisten lasten hoidon juridisissa ja eettisissä kysymyksissä. Vanhemmille he tarjoavat tietoa sekä avustavat vanhempia huolehtimaan lapsensa edusta lääkärin vastaanotolla. He kertovat, mistä oppia lisää lapsen tilanteesta ja näkökulmia hoitovalintojen seurauksiin pitkällä aikavälillä. Nuorille he tarjoavat mahdollisuuksia vahvistua omien asioiden ajajana, ymmärtämään oikeuksiaan lääkärillä, koulussa ja muualla, he tarjoavat apua kiusaamistapauksissa ja järjestävät mahdollisuuksia tavata toisia nuoria.

Maailmanlaajuinen intersukupuolisten ihmisten organisaatioiden verkosto OII eli Organisation Internationale des Intersexués – Organization Intersex International toimii kahdessakymmenessä maassa ja kuudella mantereella. Verkosto on intersukupuolisten aktivistien perustama ja ollut olemassa vuodesta 2003. OII puolustaa intersukupuolisten ihmisoikeuksia ja kehollista integriteettiä. OII vastustaa intersukupuolisuuden medikalisointia, eikä hyväksy termiä DSD (disorders of sex development). Termin toinen, medikalisoimaton käyttötapa on diversity of sex development.

Lisätietoa:

Transtukipiste: Intersukupuolisuus perheessä [pdf]

Suomalainen intersukupuolisuus.fi sivusto


Lastenkirurgi Mika Venhola 2013, In English


Terhi Viikki 2015, verkkoluento

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design