Hlbtiq-sanasto

Alla oleva sanasto (päivitetty viimeksi 2013) kokoaa yhteen keskeisiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja.

Kieli ja käsitykset ovat alati ajassa muuttuvia. Jokaisen ihmisen kokemus itsestään ja identiteetistään on ainutlaatuinen, eivätkä termit varmasti koskaan tavoita tätä hienosyistä monimuotoisuutta. Jokaisella ihmisellä on oikeus itse määritellä oma seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti tai sitten olla määrittelemättä niitä. Tämän sanaston tarkoitus on antaa sanoja välineiksi itsensä ja muiden ymmärtämiselle. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Sanastoa päivitetään vuoden 2017 aikana.

Apilaperhe. Perhe, jossa lapsi tai lapset ovat syntyneet kahden eri perheyksikön yhteisiksi lapsiksi. Esimerkiksi naisparin ja itsellisen miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voidaan jakaa edelleen kolmen vanhemman kolmiapilaperheisiin, neljän vanhemman neliapilaperheisiin tai kahden vanhemman ystäväperheisiin. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla vanhempia myös lain silmissä.

Aseksuaalisuus. Aseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalisen kiinnostuksen tai halun puutetta. Aseksuaalinen ihminen voi kokea emotionaalista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa ja näin olla esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi.

Biseksuaalisuus. Bi on henkilö, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa sekä miehiä että naisia kohtaan, tai hän ei koe kohteen sukupuolta merkityksellisenä asiana. Biseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen.

Cis-sukupuolinen ihminen. Cis-ihminen on mies tai nainen, joka ei koe itseään transihmiseksi, intersukupuoliseksi tai muunsukupuoliseksi ja ilmaisee sukupuoltaan pääosin omalle synnynnäiselle sukupuolelleen ominaisesti. Suurin osa kaikista ihmisistä on cis-sukupuolisia.

Drag queen/king. Drag on taidemuoto, jossa esiintyjä pukeutuu vastakkaisen sukupuolen mukaisesti. Drag voi olla esimerkiksi stand up -komiikkaa, showtanssia, teatteria, laulutaidetta tai sukupuolijärjestelmää haastavaa performanssia. Drag ei tarkoita samaa kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan.

Dragin ja homoseksuaalisuuden läheisiä suhteita on selitetty monilla tavoilla. Yksi näkökulma on, että viihdemuoto on itseironinen ja voimaannuttava vastaus naismaisen homomiehen ja miehekkään lesbonaisen stereotypioille.

Hetero. Heteroksi kutsutaan henkilöä, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin eri sukupuolta kohtaan. Heteroseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen.

Heterofobia. Heterofobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää niin sanottuja seksuaalienemmistöön kuuluvia kohtaan. Heterofobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

Hetero-oletus. Hetero-oletus tarkoittaa, että ajatellaan kaikkien olevan heteroita. Sen mukaan ihmiset jakautuvat kahteen sukupuoleen, jotka haluavat toisiaan tietyllä tavalla. Hetero-oletus on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ajattelumalli, jota ihmiset toteuttavat myös tiedostamatta sen vaikutusta kanssaihmisiin. Ks. myös heteronormatiivisuus.

Heteronormatiivisuus. Heteronormatiivisuus on ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana. Heteronormiin kuuluu usein myös ajatus kahden eri sukupuolta olevan aikuisen perustamasta ydinperheestä. Heteronormatiivisuus on läheistä sukua hetero-oletukselle.

Hlbtiq. Kirjainlyhenne sisältää alkukirjaimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä (homot, lesbot, bit, transihmiset, intersukupuoliset, queerit). Kirjainlyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Lyhenne on ruotsiksi useimmin kirjoitettu hbtq ja englanniksi lgbti.

Homo. Homoksi kutsutaan henkilöä, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin samaa sukupuolta kohtaan. Homo voi viitata sekä miehiin että naisiin. Suomen kielessä homolla tarkoitetaan yleisemmin miespuolista henkilöä. Homoseksuaalisuus on yksi seksuaalinen suuntautuminen.

Homofobia. Homofobia tarkoittaa vihaa, pelkoa, inhoa tai vastenmielisyyttä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia kohtaan. Homofobinen käyttäytyminen voi ilmetä syrjintänä tai jopa viharikoksena. Homofobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

Intersukupuolisuus. Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa ihmisen sukupuolta määrittelevät fyysiset tekijät tai ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miestyypilliset tai naistyypilliset. Näitä ovat esimerkiksi epätyypilliset ulkoiset tai sisäiset sukuelimet. Intersukupuolisuus on yleiskäsite moneen eri tilaan. Kuten muutkin lapset, kasvava intersukupuolinen lapsi ymmärtää useimmiten itse, mihin sukupuoleen kokee kuuluvansa.

Kaappi. Kaappi on metafora avoimuuskysymyksille. Henkilö on kaapissa, kun hän ei ole tuonut esille omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identtiään tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää identiteettiään. Ulostulo tarkoittaa identiteetistä kertomista tai sen esilletuomista. Ulostulot ovat eri sosiaalisissa yhteyksissä tapahtuvia, toistuvia prosesseja: esimerkiksi sairaalassa, kauppareissulla tai uuden asiakkaan kohdatessaan voi joutua tilanteeseen, jossa pitää ratkaista, kertooko identiteetistään.

Lesbo. Monet homoseksuaaliset naiset käyttävät itsestään sanaa lesbo. Lesboilla on kyky tuntea emotionaalista, eroottista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin toisia naisia kohtaan. Lesbous on toinen nimitys homoseksuaalisuudelle (yleensä) silloin, kun kyse on naisiin vetoa tuntevista naisista.

Muunsukupuolisuus. Termi on hitaasti vakiintunut Suomessa ja tarkoittaa monelle itsestään termiä käyttävälle samaa kuin transgenderiys. Se tarkoittaa ihmistä, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Muunsukupuolinen ihminen voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai monisukupuoliseksi eli hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella.

Panseksuaali. Ihmiset, jotka eivät halua määritellä seksuaalista suuntautumistaan koskemaan vain joitain sukupuolia, tai eivät ylipäätään koe sukupuolta olennaiseksi seksuaalisen tai emotionaalisen kiinnostuksensa määrittäjäksi, kutsuvat itseään esimerkiksi panseksuaaleiksi. Ihmisen itsemäärittelyoikeuteen seksuaalisen suuntautumisen suhteen kuuluu, että hän saa määritellä itse itsensä myös muilla kuin yleisimmin käytetyillä termeillä.

Perheen sisäinen adoptio. Perheen sisäisen adoption kautta esimerkiksi naisparin kohdalla synnyttäneen äidin puoliso (ns. sosiaalinen äiti) voi adoptoida oman lapsensa.

Pervo on yksi ehdotus sanan ”queer” suomennokseksi. Sitä ovat käyttäneet erityisesti queer-tutkijat.

Polyamoria. Polyamorialla tarkoitetaan monisuhteisuutta. Polyamorinen ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi. Sanalla viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, seksuaalisiin ja romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus- tai seksisuhteita. Poyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia, mikä taas tarkoittaa moniavioisuutta. Lähde: http://polyamoria.fi

Pride (ylpeys) on maailmanlaajuinen liike ja ajattelutapa, jossa korostuu jokaisen oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Pridet ovat yleensä värikkäitä ihmisoikeustapahtumia. Helsinki Pride on Suomen suurin hlbtiq-ihmisten tapahtuma. Suomessa Pridejä on järjestetty myös esimerkiksi Tampereella, Turussa, Riihimäellä ja Rovaniemellä. Euroopassa järjestetään vuosittain yleiseurooppalainen EuroPride ja jossain päin maailmaa WorldPride.

Queer on poliittinen ja usein akateeminen näkökulma, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Yhä useammalle queer on myös identiteetti, jonka kuvaamiseksi perinteiset sukupuolta tai suuntautumista määrittelevät sanat ovat liian rajoittavia. Myös heteroksi itsensä kokeva henkilö voi olla queer. Queer on alkujaan myös haukkumasana, jonka homoaktivistit ottivat omakseen, ja jonka merkitys on viime vuosikymmeninä laajentunut.

Rekisteröity parisuhde. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. Esimerkiksi yhteinen sukunimi ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio eivät ole vielä nais- ja miespareilla mahdollista. Samaa sukupuolta olevat parit ovat Suomessa voineet rekisteröidä parisuhteensa vuodesta 2002 lähtien.

Sateenkaareva. Sateenkaareva on adjektiivi, jolla voi määritellä kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita: sateenkaarevat nuoret, sateenkaarevat musiikkikappaleet…

Sateenkaariperhe. Sateenkaariperheeksi kutsuvat itseään monet sellaiset lapsiperheet tai lasta odottavat/perheenlisäystä suunnittelevat perheet, joissa ainakin yksi vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Sateenkaariperheissä voi olla enemmän kuin kaksi vanhempaa.

Seksuaalinen suuntautuminen. Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee vetovoimaa emotionaalisesti ja/tai eroottisesti. Määrittelyn perustana on sekä oma että vetovoiman kohteen sukupuoli. Yleensä käytetään jaottelua homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus. Omaan seksuaaliseen suuntautumiseen voi havahtua missä iässä tahansa ja se voi muuttua oman elinkaaren aikana.

Lisäksi tunnetaan myös transsuuntautuneisuus, joka tarkoittaa ihmisen kokemaa vetovoimaa erityisesti transihmisiä kohtaan. Vetovoiman kohteena voivat olla esimerkiksi transsukupuoliset miehet ja/tai naiset ja/tai transvestiitit. Ihminen voi olla yksinomaan transsuuntautunut, mutta useammin hän on homo, lesbo, hetero tai bi ja lisäksi transsuuntautunut.

Seksuaalivähemmistöt. Homot, lesbot ja bit kuuluvat seksuaalivähemmistöihin. Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, keneen henkilö tuntee vetovoimaa emotionaalisesti ja/tai eroottisesti. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen kuuluvat kaikki ihmiset, kuten homot, lesbot, biseksuaalit ja heterot. Biseksuaaleista voi käyttää myös sanaa bi-ihminen. Lisäksi moninaisuuteen kuuluu vähemmän tunnettu transsuuntautuneisuus, joka tarkoittaa henkilön kokemaa vetovoimaa transihmisiin.

Sukupuolen epätyypillisyys. Tämä on erityisesti psykologisessa kirjallisuudessa käytetty ilmaisu, jolla kuvataan sitä, kun tyttö käyttäytyy kulttuurissamme poikamaisiksi määritellyillä tavoilla tai kun poika käyttäytyy tyttömäiseksi määritellyillä tavoilla.

Sukupuolen ilmaisu. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sitä, miten yksilö ilmaisee sukupuoltaan. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Me kaikki ilmaisemme sukupuoltamme tietoisesti tai tiedostamattamme. Sukupuolen ilmaisusta puhutaan yleisesti transvestisuuden yhteydessä.

Sukupuolen korjaus. Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai transgender henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan koettua sukupuolta. Sukupuolen korjauksella on myös sosiaalinen ulottuvuus. Esimerkiksi transsukupuolinen mies haluaa, että häntä kohdellaan kuten muita miehiä ja hän on miehen roolissa sosiaalisissa tilanteissa. Juridinen sukupuolen korjaus tarkoittaa henkilötietojen muuttamista väestörekisterissä (nimi ja sukupuoli).

Sukupuolen moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus -ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole palautettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. Sukupuolen moninaisuus voi olla myös yksilön ominaisuus. Tällöin kyse on siitä, että ihminen kokee oman sukupuolensa mies/nais-jaottelusta poikkeavasti. Esimerkiksi muunsukupuolinen tai intersukupuolinen henkilö voi kokea sukupuolensa moninaiseksi.

Sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

Sukupuolinormi. Sukupuolinormatiivisuus tarkoittaa, että yhteiskunta ja kulttuuri rakentuvat stereotyyppisille oletuksille, että ihmiset ovat tai heidän tulisi olla naisia tai miehiä ja käyttäytyä oletetusti naisille ja miehille tyypillisellä tavalla. Sukupuolinormiin liittyy nuorten ja aikuisten kohdalla yleensä myös heteronormatiivisuus eli ajattelutapa, jonka mukaan jokaisen ihmisen tulisi olla heteroseksuaalinen (eli ei homo- tai biseksuaalinen) ja heterous on parempaa, toivotumpaa tai luonnollisempaa kuin homo- tai biseksuaalisuus.

Sukupuolinormin mukaan sukupuolia on kaksi ja vain kaksi, jokainen on joko mies tai nainen eikä kukaan voi olla olematta mies tai nainen, sukupuolet ovat muuttumattomia, sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan, sukupuolet ovat toisilleen vastakkaiset ja normista poikkeaminen on vajavaisuus tai sairaus. Sukupuolen hahmottaminen ja käsitteleminen moninaisena purkaa normia.

Sukupuolivähemmistöt. Transihmiset (kuten transsukupuoliset, transgenderit ja transvestiitit), intersukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt.

Tasa-arvoinen avioliittolaki. Avioliittolaki, jossa puolisoiden sukupuolet eivät rajoita oikeutta avioitua. Tasa-arvoinen avioliittolaki oli vuonna 2014 voimassa noin 15 maailman maassa. Suomessa tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017.

Transfobia. Transfobia on vihaa, pelkoa, inhoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää transihmisiä tai transihmisyyttä kohtaan. Transfobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin.

Transgender. Transgender tarkoittaa ihmistä, jonka sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta. Transgender voi kokea itsensä sukupuolettomaksi tai monisukupuoliseksi, eli hän elää mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella. Hän voi myös korjata kehoaan. Muunsukupuolinen-termi on lähikäsite transgenderille. Lue lisää: http://transtukipiste.fi/muunsukupuolisuus/

Transihminen. Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, transgenderit ja transsukupuoliset.

Transsukupuolisuus. Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen tai transsukupuolinen.

Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Usein tämä tapahtuu hormonien avulla ja kirurgisesti. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kokee olevansa, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset puolet ovat myös tärkeitä. Aiemmin puhuttiin transseksuaalisuudesta ja sukupuolen vaihtamisesta, mutta nämä termit ovat vanhentuneita.

Transmies on mies, joka on syntymässä määritelty tytöksi. Transnainen on nainen, joka on syntymässä määritelty pojaksi. Sukupuolen korjauksen läpikäyneistä miehistä ja naisista voi käyttää sanaa transtaustainen.

Transvestisuus. Transvestiitti on mies tai nainen, joka voi eläytyä eri sukupuoliin. Hänellä on tarve ilmentää ajoittain sekä maskuliinista että feminiinistä puolta itsessään esimerkiksi pukeutumalla, muuttamalla ääntään tai harrastusten kautta. Monelle transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää. Transvestiitit Suomessa toivovat itsestään käytettävän termiä transvestiitti. Aiemmin on käytetty termiä ristiinpukeutuminen (cross-dressing), mutta sillä voidaan tarkoittaa myös dragin tyyppistä tilapäistä, ei tiiviisti identiteettiin liittyvää eri sukupuolen ilmaisemista. Transvestiitit käyttävät joskus sanaa tyttöily. Lasten kanssa puhuttaessa voi sanoa esimerkiksi: Joku tuntee olevansa välillä poika ja välillä tyttö ja haluaa näyttää sitä esimerkiksi pukeutumalla eri päivinä eri tavalla.

Transvestisuus sukupuolen ilmaisuna on eri ilmiö kuin transvestinen fetisismi. Fetissinä pukeutuminen liittyy seksuaalisuuden toteuttamiseen.

Ulkoinen adoptio. Ulkoinen adoptio tarkoittaa lapsen adoptointia perheen ulkopuolelta, esimerkiksi toisesta maasta. Suomessa mahdollisuus tulla harkituksi adoptiovanhemmaksi on aviopareilla sekä periaatteessa jokaisella aikuisella yksin. Samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole yhdessä oikeutta tulla harkituiksi adoptiovanhemmiksi. Myös sukupuolen korjaus on vaikeuttanut adoptiovanhemmaksi pääsemistä.

Vinokas. Vinokas on yksi ehdotus sanan ”queer” suomennokseksi. Setan jäsenjärjestöihin kuuluu muun muassa Opiskelijavinokkaat ry.

Yogyakartan periaatteet. Yogyakartan periaatteet ovat kansainvälisten ihmisoikeusjuristien muotoilema kokoelma YK:n ihmisoikeuksien selityiksiä, jotka kuvaavat, mitä yleismaailmalliset ihmisoikeudet tarkoittavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannalta. Yogyakartan periaatteet eivät sisällä erillisiä, vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia oikeuksia.

 

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design