Arvot ja toimintaperiaatteet

Transtukipisteen työntekijät ovat sitoutuneet sosiaali- ja terveysalojen ammattietiikkaan, The World Professional Association for Transgender Health WPATHin suositusten toteutumisen edistämiseen ja Seta ry:n arvoihin.

Sosiaalialan tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Sosiaalialan ammattilainen on sitoutunut kunnioittamaan:

1. Ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa
Sosiaalialan ammattilaisen on ymmärrettävä ja hyväksyttävä ihmisoikeudet ja puolustettava niitä kaikissa tilanteissa.

2. Itsemääräämisoikeutta
Asiakas on vastuussa omista valinnoistaan ja niiden seurauksista. Ammattilaisen on edistettävä asiakkaan oikeutta tehdä omat valintansa aina, kunhan ne eivät loukkaa toisten oikeuksia.

3. Osallistumisoikeutta
Ammattilaisen on edistettävä asiakkaan osallisuutta siten, että asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä asioihin vahvistuu. Ammattilaisen on keskityttävä erityisesti asiakkaan ja häntä ympäröivän yhteisön vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen.

4. Oikeutta tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti
Asiakas kohdataan paitsi yksilönä, myös osana perhettään, yhteisöään ja yhteiskuntaa.

5. Oikeutta yksityisyyteen
Luottamuksellisuutta edistää vaitolovelvollisuus työssä.

Sosiaalialan ammattilainen on sitoutunut edistämään työssään:

6. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta 
…estämällä syrjintää, tunnustamalla ja kunnioittamalla ihmisten yksilöllisyyttä, vastustamalla epäoikeudenmukaista politiikkaa ja toimintatapoja sekä fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa ja pyrkimällä voimavarojen jakamiseen tasapuolisesti asiakastyössään.

Sosiaalialalla on erityinen suhde etiikkaan ja ihmisoikeuksiin. Koko sosiaaliala on saanut alkunsa niihin liittyvien kysymysten pohtimisesta. Eettiset ohjeet eivät suojaa eettisiltä ristiriidoilta ja pulmilta arjen työssä. Ammatillisuutta on olla avoin ja rehellinen, tuntea omat rajansa, tietämättömyytensä ja tuen tarpeensa sekä kyetä arjessa jatkuvaan eettinen pohdintaan ja itsereflektioon, johon sisältyy myös kyky kyseenalaistaa omaa ammatillista toimintaa ja päätöksentekoa.

Lähteenä on käytetty Talentian julkaisemia eettisiä ohjeita. Sosiaalialan ja terveydenhuollon eettiset periaatteet ovat osittain samat.

Terveydenhuollon eettiset periaatteet ovat:

1. Oikeus hyvään hoitoon
2. Ihmisarvon kunnioitus
3. Itsemääräämisoikeus
4. Oikeudenmukaisuus
5. Hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri
6. Yhteistyö ja keskinäinen arvonanto

Lähde: Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Etene-julkaisuja 1.

WPATHin suositukset

The World Professional Association for Transgender Health WPATH on Harry Benjaminin perustama kansainvälinen järjestö, johon kuuluu ammattiauttajia ja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Yhdistyksen jäsenien erikoistumisalue on sukupuolen variaatio.

Yhdistyksen jäsenet työskentelevät esimerkiksi lasten ja nuorten sukupuoli-identiteetin kehitystä tukevilla klinikoilla, sukupuolen korjaushoitoa antavilla klinikoilla, yksityisinä pari- perhe- ja psykoterapeutteina, sosiaalityöntekijöinä tai tekevät aihealueelta tutkimusta jne. Yhdistykseen kuuluu myös ammattilaisia, joilla on omaa elämänhistoriallista kokemusta transihmisyydestä.

Yhdistys julkaisee tieteellistä The International Journal of Transgender -lehteä, järjestää vuosittain maailman kongressin, yleensä Yhdysvalloissa tai Euroopassa sekä päivittää tutkimukseen ja kliinikkojen konsensukseen perustuvia hoitosuosituksiaan kotisivuillaan www.wpath.org.

Transtukipiste pyrkii toiminnassaan siihen, että asiakkaat saisivat kansainvälisten hoitosuositusten mukaista apua Suomessa niin pitkälle kuin se on mahdollista suomalaisessa järjestelmässä.

Setan toimintaa ohjaavat arvot

Setan keskeiset arvot ovat ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä hyvinvointi ja ihmisten monimuotoisuuden arvostus. Seta ry on sitoutunut toiminnassaan edistämään yhteiskunnan kehittymistä arvojensa suuntaan.

Setan tavoitteena on, että ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi toteutuvat ihmisten arjessa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta sitoutuu toiminnassaan ihmisoikeuksiin siten kuin ne on määritelty mm. YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa sekä lapsen oikeuksien sopimuksessa sekä Yogyakartan periaatteissa (so. kv. ihmisoikeusasiantuntijoiden yksityiskohtainen tulkinta kv. ihmisoikeussopimusten seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymyksistä).

Setan tavoitteena ja toimintaa ohjaavana periaatteena on syrjinnän aktiivinen vastustaminen. Seta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka kunnioittaa moniarvoisuutta ja käy dialogia eri tahojen kanssa. Setan tavoitteena on moninainen ja syrjimätön yhteiskunta, joka perustuu kaikkien yksilöiden keskinäiseen kunnioitukseen.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design